Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна
Document Actions

Журнал "Системні дослідження та інформаційні технології" (стара версія сайту)

Перейдіть, будь ласка, на новий сайт журналу.


Інститут прикладного системного аналізу НАН України та Міністерства освіти і науки України видає міжнародний науково-технічний журнал «Системні дослідження та інформаційні технології».

Журнал публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із системними дослідженнями та інформаційними технологіями.

Провідні тематичні розділи журналу:

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу; теоретичні та прикладні проблеми інформатики; автоматизовані системи управління; прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи; проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах; теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень; проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі; методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор; математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем; методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності; евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні; нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень; науково-методичні проблеми в освіті.

Головний редактор журналу ― ректор Національного технічного університету України «КПI», директор Інституту прикладного системного аналізу НАН України та Міністерства освіти і науки України, академік НАН України Михайло Захарович Згуровський.

Перейти до редакційної колегії

Журнал «Системні дослідження та інформаційні технології» включено до переліку фахових видань ВАК України.

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.

Журнал можна передплатити. Наш індекс 23918. Якщо ви не встигли передплатити журнал, його можна придбати безпосередньо в редакції. Наша адреса: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 35.

Завідуюча редакцією С.М. Шевченко

Редактор А.О. Млечко

Комп’ютерна верстка А.А. Патіоха

Формат 70x108/16.

Папір офс. Офс. друк. Ум. друк. арк. 14. Ціна договірна.

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 13804-2778 ПР від 17.03.2008 р.

Видавництво та поліграфія ВПК «Політехніка»

ВПІ НТУУ «КПІ».

03056, Київ–56, пр. Перемоги, 37, корп. 15.

Телефон редакції: (044) 406-81-44.

Факс: (044) 406-81-44

Е-mail: journal@mmsa.ntu-kpi.kiev.ua

Web: http://journal.iasa.com.ua

ISSN 1681-6048 (друкована версія)
ISSN 2308-8893 (електронна версія)

Твердження про Відкритий Доступ і авторське право

Перейти до останнього номеру журналу

Google Scholar
IndexCopernicus      DOAJ

РІНЦРІНЦ      ВІНІТІ

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

Український реферативний журнал "Джерело"

Реферативна база даних "Україніка наукова"

Journal cover